autobusy

Karosa B731

1 fotografie

Karosa B732

6 fotografií

Karosa B741

1 fotografie

Karosa B932E

3 fotografie

Karosa B941

1 fotografie

Karosa B952

3 fotografie

Karosa B952E

3 fotografie

Karosa B961E

1 fotografie

Karosa C744

3 fotografie

Karosa ŠL11

2 fotografie

Solaris Urbino 15

2 fotografie

SOR C 12

4 fotografie

TAM 232 A 116 M

2 fotografie


trolejbusy

Škoda 14Tr

8 fotografií

Škoda 14Tr M

10 fotografií

Škoda 15Tr

9 fotografií